Informace pro rodiče

Organizace mateřské školy - informace pro rodiče

1. Děti se přijímají do MŠ od 7,00 do 8,30 hodin.
Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě
přivádět dle potřeby rodiny.

2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce
ve třídě.

3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby.
Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě
navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá.

4. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo
nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu
ostatních dětí.

5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění,
rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ.

6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních
datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu
zdravotní pojist'ovny.

7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou
nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známa,
musí tak učinit co nejdříve.

8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné.

9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas provozní náklady.

10. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit
se výchovně vzdělávacích aktivit. 

11. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni
o dění v MŠ.

12. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou,
nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).

13. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte
do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:
- když dítě nedochazí do MŠ jeden měsíc bez omluvy
- když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ
a jednaní s ním je bezúspěšné
- když je to vhodné na základě vyjádření odborníků

14. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby
převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči
nebo jejich zástupci.