Kriteria pro přijímání

 

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Tuklaty, okres Kolín pro školní rok 2020/ 2021:

Na školní rok 2020/21 přijímáme 7- 8 dětí ve věku 3- 6 let, v případě přijetí dětí mladších tří let se počet přijatých  dětí snižuje.

A. Přijímání dětí do mateřské školy upravuje zákon č. 561/ 2004 Sb. odst. 5, zákon č. 500/ 2004 Sb.,( správní řád) v platném znění a novela školského zákona č. 178/ 2016 Sb. § 34.

B. Třídy se naplňují do počtu 25 dětí. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení dle stanovených kritérií.Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Kriteria:

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v Tuklatech nebo Tlustovousech.

(Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné).

2. Děti s trvalým bydlištěm v Tuklatech nebo v Tlustovousech

dle věku.

a) Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Toto neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 b) Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout na pracovišti

MŠ v termínu, který bude předem oznámen nebo vytisknout- ( stránky školy- Zápis).

c)Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány v uvedeném

a předem známém termínu v MŠ Tuklaty. Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ

s sebou přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

(rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním

číslem na nástěnce v mateřské škole a na webových stránkách školy v oddílu Výsledky přijímacího řízení a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem v příslušných termínech. Zákonní zástupci mají možnost na informativní schůzce dohodnout se na průběhu adaptace v MŠ.

Helena Gablerová, ředitelka MŠ

V Tuklatech dne 18. 2. 2020

Než k nám dítě přijde:

Zaměřte se na hygienické a pracovní návyky:

- dítě udržuje osobní čistotu, zvyká si použít toaletní papír a spláchnout WC

- samostatně jí lžící ( starší dítě příborem)

- pije z hrnku nebo ze skleničky

- učí se umývat, čistit zuby, utřít si ruce a ústa

- samo si svléká a obléká části oděvu ( starší zapíná knoflíky)

- používá kapesník

- umí si nazout boty a bačkory ( starší zavazuje tkaničky)

-učit je poznat si své věci a uložit si je na své místo