Školní jídelna řád

Mateřská škola Tuklaty, okres Kolín, Ke Školce 158, 250 82 Úvaly

Tel.: 281981162, e-mail: mstuklaty@gmail.com,  mstuklatyjidelna@gmail.com                       IČ 70997608

I. Vnitřní řád – školní jídelna

 

Telefon: 281981162

e-mail: mstuklatyjidelna@gmail.com

vedoucí školní jídelny: Iveta Hejdová

 

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

- Nařízením EU č. 852/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů.

- Zákonem č. 561/2004 Sb., ze dne 24.září 2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech závodního stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích

řízených územními samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ze dne 25. února 2005, o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláškou č. 430/2001 Sb., o závodním stravování.

- Vyhláškou č. 137/2004 Sb., ze dne 17. března 2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů.

- Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Evidence HACC, pracovní náplně, pokyny BOZP.

 

ŠJ dodržuje:

a) stanovený pitný režim

b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

 

Normy syrového masa:

děti 3 – 6 let 55 g

děti 7 let 64 g

dospělí 100 g

ŠJ denně vede předepsanou evidenci HACCP.

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním průkazem.

Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

 Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí školní jídelny.

  

II. Stravovací řád školní jídelny

 Každé dítě ve školce v době výdeje stravy je povinno se stravovat.

Každé dítě má právo na odběr 1ks přesnídávky, 1ks oběda, 1ks svačiny.

Do školky se nesmí nosit vlastní strava a nápoje.

Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího kalendářního roku. Dítě, které dovrší v tomto období 7 let, je zařazeno do vyšší věkové skupiny (návaznost na platbu stravného).

Dotovanou stravu mohou odebrat pouze strávníci v době jejich pobytu ve školním zařízení.

Výdej oběda do jídlonosičů povolí vedoucí školní jídelny v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného dítěte v první den jeho nepřítomnosti, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba pro výdej do jídlonosičů je od 11, 15 hod. – 11, 30 hod. v kuchyni mateřské školy.

 

Časový rozvrh výdeje stravy v MŠ :

Přesnídávka : 9,00- 9. 30 hod.

Oběd : 12. 00- 12. 30 hod.

Svačina : 14. 15- 14. 30 hod.

 Zvýšení stravného od    1.2.2020

 Cena za stravné :

 

Přesnídávka

Oběd

Svačina

celkem

Děti 3 – 6 let

9,-

25,-

9,-

47,-

Děti 7 let

10,-

27,-

10,-

51,-

Děti 7- 10 let

 

 

 

 

Pitný režim.               4,- 

 

 

 

 

 

Děti 11- 14 let

 

 

 

 

Dospělí

 

31,-

 

31,-

 

 

 

 

 

 

Úhrada stravného:

 Rodiče hradí pouze náklady na potraviny v plné výši. Provozní a mzdové náklady hradí zřizovatel a KÚ Praha.

 Stravné se hradí předem, nejdéle však do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Neomluvené dítě zaplatí náklady spojené se stravováním.

Platbu lze provádět: pouze převodem na účet MŠ měsíčně. Nebudou vydávány složenky. Přeplatky stravného se vracejí na účet rodičů 2x ročně.

 Opakovaná pozdní úhrada, nebo nezaplacení stravného může být důvodem k vyloučení dítěte z docházky v MŠ – zákon 561/2004 Sb., § 123. (V odůvodněných případech lze o pozdější úhradu písemně požádat vedoucí školní jídelny).

 Vyúčtování přeplatků:

Přeplatky stravného budou vráceny 2x ročně na účet rodičů či v hotovosti.

 Přihlášky a odhlášky ke stravování:

Dítě je přihlášeno automaticky na celou dobu docházky do MŠ, rodič odhlašuje nepřítomnost a odpolední svačinu.

 Nepřítomnost dítěte:

Telefonicky v kuchyni na tel. 281981162 nebo na webových stránkách školky ( na www.skolkatuklaty.cz.)Telefonicky  pouze od 5. 30 do 7. 30 hodin.

Z provozních a finančních důvodů není možné stravu odhlásit po stanoveném čase, strava je již nanormována a připravuje se. Zpětně se neodhlašuje.

 Jídelní lístek:

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce školní jídelny a na webových stránkách školky.

Dotazy , připomínky, případné problémy řešte  přímo s paní vedoucí školní jídelny (mstuklatyjidelna@gmail.com).

III. Stravovací řád školní jídelny pro dospělé

Stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami.

  • Pracovníci MŠ (s pracovním úvazkem na 3 hod denně) mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo.

Na základě Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., je nutné jídlo konzumovat v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat (nelze nechávat na kuchyňkách, v lednici, ve vlastních nádobách atd.).

 IV. Informace o stravování v mateřské škole

 Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům.

  • Tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku.

  • Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěnin a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků.

  • Je dodržován pitný režim (součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce).

  • Školní jídelna nevaří žádné diety dle § 23 zák. č. 258/2000 Sb. , v odůvodněných případech na základě lékařského potvrzení, lze ve spolupráci s rodiči ( smlouva o převzetí plné zodpovědnosti rodičů za individuální stravování dítěte) lze dítěti ohřát donesený pokrm z domova v mikrovlnné troubě.

 Pravidla pro tvorbu jídelního lístku:

  • Řídí se platnými vyhláškami.

  • Podmínkou je měsíční plnění „ Spotřebního koše“.

  • Spotřební koš je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma, jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy.

 Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnost od 5.2.2020.

V Tuklatech 5.2.2020

   Ředitelka mateřské školy: Helena Gablerová                                Vedoucí školní jídelny: Iveta Hejdová