Zápis dětí do MŠ Tuklaty

Základní ustanovení:

Ředitelka MŠ v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ Tuklaty pro školní rok 2020/2021.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
 • Zákonný zástupce dítěte odevzdá v mateřské škole přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti.
 • Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou. 
 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod..

 Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list ) stažením na webu  mateřské školy: Evidencni-list  Zadost-ms nebo je možné vyzvednout si formuláře v kanceláři mateřské školy 22. 4. 2020 v době od 11.00 do 12. 30 hodin
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu  lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu zápisu,  tj. 14.5. nebo 15 . 5. 2020. Čas pro odevzdání stanoví ředitel MŠ- od 15. 30 do  18. 00 hodin v 1. patře MŠ- oba dny. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží :
  • potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem v  mateřské škole
  • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí   2. 6. 2020, v čase od 11. 00 do 12. 30 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.          .
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je  12. 6. 2020 . Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 2. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je  30. 6. 2020,  zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
 3. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná  23. 6. 2020 v 16. 00 hodin ve sborovně školky( vchod z parkoviště).

 

Zápis dětí do MŠ- příjem žádostí a evidenčních listů: 

              14. a 15. 5. od 15. 30 do 18. 00 hodin v 1. patře mateřské školy

       

Možnost nahlédnutí do spisu:  2. 6. od 11. 00 do 12. 30 hodin v kanceláři MŠ

Vydání rozhodnutí: 12. 6. 2020

Při zápisu je třeba předložit: rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče

Náhradní termín lze domluvit na telefonním čísle: 737 008 470  

Od školního roku přijímáme 9- 12 dětí ( dle počtu dětí, které budou mít odklad zahájení školní docházky). V případě přijetí dětí mladších 3. let se počet přijatých dětí snižuje.