Zápis dětí do MŠ Tuklaty

Základní ustanovení:

Ředitelka MŠ v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ Tuklaty pro školní rok 2020/2021.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
 • Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou. 
 • Vzor čestného prohlášení o očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

  Příloha: kopie očkovacího průkazu

  Podpis zákonného zástupce

 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod..

 Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list ) stažením na webu  mateřské školy: Evidencni-list  Zadost-ms 
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně čestného prohlášení o očkování a kopie očkovacího průkazu, kopii rodného listu dítěte, prosíme pokud je to možné, podat datovou schránkou   aaqvq3k , emailem s elektronickým podpisem,  lze i podat do poštovní schránky u školky od 11. 5., poštou na adresu Helena Gablerová, ředitelka MŠ Tuklaty, Jaselská 227, Kolín 2, 280 00, v krajním případě osobním podáním ve škole. Termín zápisu: od 2. 5. do 16 . 5. 2020.  Podáním žádosti je zahájeno správní řízení      .
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je  12. 6. 2020 . Na webu školy se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí. Registrační číslo bude rodičům oznámeno emailem před výsledkem zápisu.
 2. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je  30. 6. 2020,  zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
 3. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná ............................. 

     

Od školního roku přijímáme 9- 12 dětí ( dle počtu dětí, které budou mít odklad zahájení školní docházky). V případě přijetí dětí mladších 3. let se počet přijatých dětí snižuje.