Zápis dětí do MŠ Tuklaty

Základní ustanovení:

Ředitelka MŠ v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ Tuklaty pro školní rok 2021/2022.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
 • Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou. 
 • Vzor čestného prohlášení o očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

  Příloha: kopie očkovacího průkazu

  Podpis zákonného zástupce

 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod..

 Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list ) stažením na webu  mateřské školy: Evidencni-list  Zadost-ms 
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně čestného prohlášení o očkování a kopie očkovacího průkazu, kopii rodného listu dítěte, prosíme pokud je to možné, podat datovou schránkou   aaqvq3k , emailem s elektronickým podpisem,  lze i podat do poštovní schránky u školky od 11. 5., poštou na adresu Helena Gablerová, ředitelka MŠ Tuklaty, Jaselská 227, Kolín 2, 280 00, v krajním případě osobním podáním ve škole. Termín zápisu: od         do         2021 .  Podáním žádosti je zahájeno správní řízení      .
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je    .  . 2021 . Na webu školy se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí. Registrační číslo bude rodičům oznámeno emailem před výsledkem zápisu.
 2. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je    .   . 2021,  zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
 3. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná ............................. 

     

Od školního roku 2021/ 22 přijímáme 20- 23 ( dle počtu dětí, které budou mít odklad zahájení školní docházky). V případě přijetí dětí mladších 3. let se počet přijatých dětí snižuje.