Zápis dětí do MŠ Tuklaty

Základní ustanovení:

Ředitelka MŠ v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ Tuklaty pro školní rok 2021/2022.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
 • Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou. 
 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod..

 Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formulář (žádost) stažením na webu  mateřské školy:  Zadost-ms 
 2. Dokument řádně vyplněný a podepsaný,  kopii rodného listu dítěte, doklad o očkování, (případně doklad, že  dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci), neplatí pro děti v posledním ročníku vzdělávání, prosíme pokud je to možné, podat datovou schránkou: aaqvq3k , emailem s elektronickým podpisem: mstuklaty@gmail.com,  lze i podat do poštovní schránky na vrátkách u školky , poštou na adresu Helena Gablerová, ředitelka MŠ Tuklaty, Ke Školce 158, 250 82 Tuklaty,  osobním podáním ve školce- je nutné domluvit na tel. č.: 737008470. Termín podání žádostí: od  2. 5. do  16. 5. 2021 .  Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.   
 3. Doložení řádného očkování dítěte

  Informace

  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

    
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je   2. 6. 2021 . Na webu školy se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí. Registrační číslo bude rodičům oznámeno emailem před výsledkem zápisu.
 2. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 2. 7. 2021,  zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
 3. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná ............................. 

     

Od školního roku 2021/ 22 přijímáme 20- 23 ( dle počtu dětí, které budou mít odklad zahájení školní docházky). V případě přijetí dětí mladších 3. let se počet přijatých dětí snižuje.