Zápis dětí do MŠ Tuklaty

Základní ustanovení:

Ředitelka MŠ v souladu ustanovením § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ Tuklaty pro školní rok 2017/2018.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)
 • Zákonný zástupce dítěte odevzdá v mateřské škole přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti.
 • Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 
 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod..

 Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list ) stažením na webu  mateřské školy: Evidencni-lisZadost-ms nebo je možné vyzvednout si formuláře v kanceláři mateřské školy od 24. 4. 2017 v době od 11.00 do 13. 00 hodin
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu  lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu zápisu,  tj. 10 .05. 2017, čas pro odevzdání stanoví ředitel MŠ- od 15. 00 do 18. 00 hodin v 1. patře MŠ. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží :
  • potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem v  mateřské škole
  • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí ( 16 .05. 2017, v čase od 13. 00 do 14. 00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.          .
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 09 . 06. 2017 . Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 2. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 23. 06. 2017,  zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápis dětí do MŠ- příjem žádostí a evidenčních listů: 

10. 5. 2017 od 15. 00 do 18. 00 hodin

       

Možnost nahlédnutí do spisu:  16. 5. 2017 od 13. 00 do 14. 00 hodin

Vydání rozhodnutí: 9. 6. 2017

Při zápisu je třeba předložit: rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče

Náhradní termín lze domluvit na telefonním čísle: 737 008 470