O naší školce

      

 Placení školného a stravného 2018/ 19:

Děti v posledním ročníku( předškoláci) MŠ a děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné od školního roku 2018/ 19: 650,- Kč měsíčně. 

Ostatní děti platí  stravné a školné- 1 220 ,- Kč  ( stravné 650,- a školné  570 ,- Kč .) Školné a stravné se platí dohromady každý měsíc na žádost rodičů o zjednodušení plateb. Školné za měsíc červenec -   240,- Kč  , platí i rodiče dětí, které do MŠ chodit nebudou( předškoláci ne).Stravné na měsíc červenec se bude hradit ze záloh za 2. pololetí.

 Platbu proveďte, prosím do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

Do popisu o platbě napište, prosím, jméno dítěte. Děkuji

2x za rok bude provedeno vyúčtování a přeplatky budou vráceny. Na vyžádání zašleme na mailovou adresu rodiče počet odebraných obědů a svačin za pololetí.

( V únoru a v červenci nebo v srpnu)  .   

 

Číslo účtu: 27-6287680257/ 0100

Dotazy pro paní ředitelku pište, prosím na adresu: mstuklaty@gmail.com.

Dotazy pro paní vedoucí školní jídelny pište, prosím na adresu: mstuklatyjidelna@gmail.com.

Na předním místě jsou pro nás pohodové a šťastné děti.

     Zaměřujeme se hravou formou na všestranný rozvoj všech dětí
a připravujeme je získáním patřičných znalostí a dovedností
pro vstup do základní školy.

     Usilujeme o samostatného, spokojeného a vyrovnaného předškoláka, který si poradí se základními životními situacemi.

     Naše mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Respektuje také Úmluvu o právech dítěte, s ohledem na své specifické postavení. Program péče o děti vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o děti předškolního věku.

     Zabezpečuje tak zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí a jejich spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností. Snaží se vést děti ke zdravému životnímu stylu, přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dětí. Učíme děti životu  ve skupině, rozvíjíme toleranci a vzájemnou empatii. Budovat zdravé sebevědomí  a sebejistotu dětí, vést je k tomu, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj názor.

Zřizovatel MŠ: OÚ Tuklaty.

Kapacita MŠ: 50 dětí.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd:
Broučci (3-7 let)

Kuřátka (3-7 let)

Provozní doba:
7. 00 - 17. 00 hodin